Obchodní a platební podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 obchodní společnosti

 CVRK Kreatif s.r.o.

se sídlem Šaldova 425/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 09515381,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 337460

 

Definice

Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo pokud z jejich kontextu nevyplývá něco jiného, mají pojmy používané dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách tento následující význam: 

 • Kupní smlouva“ – znamená kupní smlouva uzavíraná mezi Smluvními stranami prostřednictvím Obchodu. 
 • Kupující“ – znamená Zákazník nebo Spotřebitel. 
 • Obchod“ – znamená webový portál provozovaný Společností na Webové stránce. 
 • Objednávka“ – se rozumí vyplněný objednávkový formulář ohledně konkrétního Zboží v rámci elektronického informačního systému Obchodu v rámci Webové stránky. 
 • OZ“ – se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 • Prodávající“ – se rozumí osoba, s níž Kupující prostřednictvím Obchodu uzavírá Kupní smlouvu, přičemž osoba Prodávajícího je uvedena vždy v záložce „Produkt“ před odesláním Objednávky. Prodávající je vždy identifikovaný nejméně: 
  • v případě fyzické osoby – jménem, příjmením, identifikačním číslem, sídlem podnikání,
  • v případě právnické osoby – názvem společnosti, identifikačním číslem, sídlem podnikání.
 • Smluvní strany“ – se rozumí dohromady na jedné straně Prodávající a Zákazník nebo Spotřebitel na straně druhé. 
 • Společnost“ – znamená obchodní společnost CVRK Kreatif s.r.o., se sídlem Šaldova 425/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 09515381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 337460. 
 • Spotřebitel“ – znamená osobu, který s Prodávajícím uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového Spotřebitele se vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno. 
 • VOP“ – znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky včetně veškerých jejich příloh. 
 • Zákazník“ – znamená osobu, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, přičemž se jedná o právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
 • Zboží“ – znamená produkt/y nabízené jednotlivým Prodávajícím prostřednictvím Obchodu. 
 • Webová stránka“ – se rozumí webová stránka www.cvrk.cz/eshop.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP Společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Obchodu.
 2. VOP dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění VOP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP

 

 II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webové stránce je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 2. Webová stránka obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, a osobě Prodávajícího. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce O Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na Webové stránce Obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
 3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené na Webové stránce platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li dále stanoveno jinak. V případech, kdy má být Zboží doručováno mimo území České republiky, budou náklady spojené s balením a dodáním Zboží sjednány individuálně.
 4. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář umístěný na Webové stránce. Objednávkový formulář (Objednávka) obsahuje zejména informace:
  1. identifikace Kupujícího,
  2. objednávané Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na Webové stránce),
  3. způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
  4. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
 5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“ Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní Webové stránky či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, např., nikoliv však výlučně, s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

 

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 
 • bezhotovostně při převzetí Zboží ve výdejně Prodávajícího, 
 • v hotovosti nebo bezhotovostně na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce, 
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate,

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží. 
 1. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6 tohoto článku VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem. 
 1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy. 
 1. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 
 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. II. odst. 6 obchodních podmínek) požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 1. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu doklad – fakturu. Doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. 
 1. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy v předem dohodnuté výši nebo zaplacení celkové částky k úhradě před objednáním nebo dodáním Zboží. 

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o: 
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, 
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je ke stažení ne webové stránce cvrk.cz/eshop. Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu:

 

CVRK Orionka s.r.o.

Korunní 2206/127

130 00 Praha 3

 

 1. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno spolu s dokladem – fakturou dodanou se Zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, neopotřebené a nespotřebované, nesmí vykazovat známky použití, a, je-li to možné, v původním obalu.
 2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení Zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Spotřebiteli odeslal.
 3. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 4. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud Zboží jím vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 5. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek (toto ustanovení se užije obdobně v případě zániku Kupní smlouvy z jiného důvodu).
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání Zboží, nedostupnosti Zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím Elektronické pošty Kupujícího uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
 8. S výjimkou odst. 7 až 9 tohoto článku VOP se ustanovení tohoto článku VOP nevztahuje na Zákazníka.

  

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 1. Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. O odeslání Zboží informuje Prodávající kupujícího na Elektronickou poštu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
 2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě sta korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že si Kupující zboží nepřevezme a Zboží bude z toho důvodu vráceno zpět Prodávajícímu, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých), a dále náklady spojené s odesláním (doručením) zboží zpět Prodávajícímu a balné v paušální částce 99 Kč. Z důvodu nepřevzetí Zboží je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 6. Dodání zboží lze uskutečnit těmito způsoby: 
 • Osobním odběrem zboží v provozovně CVRK Orionka, s.r.o. – ZDARMA
 • Zásilkovna – vyzvednutí na zvoleném výdejním místě, dobírka – 39 Kč
 • Zásilkovna – vyzvednutí na zvoleném výdejním místě, online platba kartou – ZDARMA
 • Zásilkovna – vyzvednutí na zvoleném výdejním místě, online platba – ZDARMA
 • Zásilkovna – doručení na Vaši adresu, dobírka – 39 Kč
 • Zásilkovna – doručení na Vaši adresu, online platba – ZDARMA
 • Zásilkovna – doručení na Vaši adresu, online platba kartou – ZDARMA 
 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: 

1.1. má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, 

1.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

1.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 

1.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, 

1.6. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, 

1.7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Ustanovení uvedená v odst. 2 a 3 tohoto článku VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

4.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, 

4.2. na odstranění vady opravou Zboží, 

4.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

4.4. odstoupit od Kupní smlouvy. 

 1. Kupující dále může (bez ohledu na to, zda vadné plnění představuje podstatné, či nepodstatné porušení Kupní smlouvy) požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti Zboží, může Kupující požadovat výměnu jen této součásti. Nejsou-li takové dodání a/nebo výměna možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, ledaže by to vzhledem k povaze vady bylo neúměrné, přičemž v takovém případě má Spotřebitel právo pouze na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, na výměnu součásti či na odstoupení od Kupní smlouvy má Kupující rovněž v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží či na výměnu součásti, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (to platí i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží či Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.
 2. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání Zboží.
 3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně CVRK Orionka, s.r.o., Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy a Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 5. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.
 6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 7. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 8. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.
 9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je-li Kupujícím Spotřebitel).
 10. Prodávající neposkytuje záruku za jakost.

 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího. Toto ustanovení VOP se netýká Zákazníka.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webovou stránku (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky.
 6. Kupující není oprávněn při využívání Webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Kupujících (zákazníků) Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

VIII. DORUČOVÁNÍ 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu na Webové stránce. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v Objednávce.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Spotřebitelem z Kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahu&Nákupní košík